Kaip sutarties rūšis

kaip sutarties rūšis

Pažymėtina, kad LR DK nurodytų darbo sutarčių rūšių sąrašas nėra baigtinis.

Tai reiškia, jog darbo sutarties Šalys turi teisę sudaryti ir kitokią darbo sutartį, tačiau ji negali prieštarauti imperatyvioms darbo santykius reglamentuojančių įstatymų normoms ir turi atitikti visas LR DK XII skyriuje numatytas sutarčių sudarymo sąlygas. Neterminuota darbo sutartis Darbo sutartis su darbuotojais paprastai sudaroma neapibrėžtam neterminuotam laikui.

Jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, draudžiama sudaryti kitokią nei neterminuotą darbo sutartį, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arba kolektyvinė sutartis.

kaip sutarties rūšis

Terminuota darbo sutartis LR DK str. Svarbu įsidėmėti, kad terminuota darbo sutartis su darbuotoju negali būti sudaroma ilgiau kaip penkeriems metams, o jeigu darbo sutartyje jos terminas nenurodytas arba netinkamai nustatytas, laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis.

Taip pat, neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arba kolektyvinė sutartis. Darbas dėl kurio sudaroma terminuota darbo sutartis ne turi būti nuolatinis- darbuotojas atliks darbą, kuris įmonėje atsiranda dėl laikinai padidėjusio darbo krūvio ir kuris turi objektyviai numatomą termino pabaigą.

Ši norma yra imperatyvi tiek kiek nenumatyta kituose įstatymuose ar kolektyvinėje sutartyje. Todėl jei nėra darbo santykių laikinumą pagrindžiančių aplinkybių, terminuotos darbo sutarties sudarymas yra neteisėtas. Esant įmonėje galiojančiai kolektyviniai sutarčiai, darbdavys gali įtraukti į terminuotų darbų sąrašą ir tokius darbus, kurie turi nuolatinio darbo požymių.

VI SKYRIUS. DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS. II DALIS. INDIVIDUALIEJI DARBO SANTYKIAI

Žinoma, šia teise piktnaudžiauti nederėtų, nes darbdavys ginčo atveju turės įrodyti objektyvias priežastis dėl kurių įmonė sudarė terminuotą darbo sutartį. Pavyzdžiui, vadybininko pozicija: su juo sudaryta terminuota darbo sutartis 3 mėnesiams pvz.

Pavaldumas darbdaviui reiškia darbo funkcijos atlikimą, kai darbdavys turi teisę kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo procesui, tiek ir jo daliai, o darbuotojas paklūsta darbdavio nurodymams ar darbovietėje galiojančiai tvarkai. Atliekant darbo funkciją, kylanti komercinė, finansinė ar gamybinė grėsmė tenka darbdaviui. DK 32 straipsnis Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų DK 34 straipsnistačiau nebelieka įpareigojimo darbo sutartį sudaryti likus bent vienai dienai iki faktinės darbo pradžios.

Analogišką pavyzdį galima pritaikyti ir apskaitininkei, sandėlininkui ir kt. Darbdavio siūlymas sudaryti terminuotą darbo sutartį nustatomas ne vien tik pagal darbuotojo pareiškime išreikštą valią, bet turi būti pagrįstas objektyviomis priežastimis: darbo nenuolatinis pobūdis, terminuotos darbo sutarties termino sąlygos ir kt. Atkreiptinas dėmesys, kad LR DK str.

kaip sutarties rūšis

Be to, darbdavys privalo informuoti darbuotojus, dirbančius pagal terminuotą darbo sutartį, apie laisvas darbo vietas ir užtikrinti, kad jie turėtų tokias pat galimybes įsidarbinti nuolatiniam darbui kaip ir kiti asmenys. Laikinoji darbo sutartis LR Kaip sutarties rūšis straipsnis, apibrėžia, kad "laikinoji darbo sutartis yra darbo sutartis, sudaryta ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikui.

Laikinosios darbo sutarties sudarymo pagrindus aplinkybes, kurioms esant gali būti sudaroma laikinoji darbo sutartistokios sutarties pakeitimo ir pasibaigimo, taip pat laikinųjų darbuotojų darbo ir poilsio laiko ypatybes nustato LR Vyriausybės m.

Laikinają darbo sutartį galima sudaryti   skubiems ar trumpalaikiams darbams atlikti, laikinai nesantiems dėl ligos, atostogų ir panašiai darbuotojams pavaduoti.

Laikinoji darbo sutartis taip pat gali būti sudaryta su studentais, moksleiviais jų atostogų metu vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsnio ir kitų teisės aktų nuostatomis dėl saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymo asmenims iki 18 metų.

Svarbu pažymėti, jeigu laikinosios darbo sutarties terminas pasibaigė, o darbo santykiai faktiškai tęsiasi ir nė viena iš laikinosios darbo sutarties šalių, iki pasibaigia terminas, nepareikalauja jos nutraukti, laikoma, kad laikinoji darbo sutartis pratęsta neapibrėžtam terminui.

Darbo sutarties rūšių išskyrimas ir jų nustatymas Ingrida Mačernytė-Panomariovienė Santrauka Lietuvos Respublikos darbo kodekse [1] toliau — DK numatomos įvairių rūšių darbo sutartys DK str. Darbo sutarčių rūšių išskyrimas būtinas siekiant diferencijuoti darbuotojų ir darbdavių teisių ir pareigų reglamentavimą, atsižvelgiant į tokių darbo sąlygų ypatumus ar į darbuotojų psichofizines savybes, bei nustatyti papildomą darbuotojų teisių apsaugą. Reikia pažymėti, kad darbo santykiai, susiklostę pagal kelias darbo sutartis, tampa komplikuoti dėl darbo sutarčių kaip atskirų sutarčių rūšių išskyrimo. Straipsnyje analizuojami atskiri DK straipsniai, siekiant išsiaiškinti, kokią įtaką atskiroms darbo sutarties rūšims turi būtinosios darbo sutarties sąlygos. Kaip atskira darbo sutarties rūšis išskirta darbo sutartis dėl antraeilių pareigų.

O jei  laikinoji darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, nutraukiama, bet nepraėjus vienam mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma laikinoji darbo sutartis tam pačiam darbui, darbuotojo reikalavimu tokia sutartis pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui.

Taigi, laikinas darbas - tai darbas, kuris organizuojamas įmonėje, organizacijoje ar įstaigoje tais atvejais, kai vykdoma  nebūdinga netipinė,   laikina    veikla   pvz. Dirbantiems pagal laikinąsias darbo sutartis darbuotojams taikomos ne tik Lietuvos Respublikos darbo kodekso, bet ir minėto LR Vyriausybės m.

Sezoninė darbo sutartis LR DK str.

Sutartis, jų rūšys ir sąlygos

Sezoninės darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatybes nustato LR Vyriausybės  nutarimas m. Sezoniniais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais sezonaisne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiuir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą.

Tokiais darbais gali būti: Žemės ūkio produkcijos auginimas, derliaus nuėmimas atvirame lauke, paruošimas ir supirkimas sezono metu. Žemės kasyba, žemės sankasų ir pagrindų įrengimas tiesiant ir remontuojant kelius ir geležinkelius, taip pat kiti su tuo susiję darbai.

Melioracijos statinių priežiūra ir remontas.

Mūrijimas, betonavimas, išorės apdaila, ruloninės stogo dangos įrengimas, teritorijos tvarkymas ir apželdinimas. Aptarnavimo darbai kaimo turizmo sodybose, turistinėse bazėse, poilsio namuose ir sanatorijose, viešbučiuose, parduotuvėse, kavinėse, restoranuose, kurie veikia ne ištisus metus. Vaikų poilsio stovyklų darbuotojų darbai. Ir kiti darbai numatyti LR Vyriausybės nutarime m. Svarbu kaip sutarties rūšis, kad LR Vyriausybės  nutarime m.

Sezoninėje darbo sutartyje, be kitų sutarties sąlygų, turi būti nurodyta ir tai, jog darbuotojas priimtas dirbti sulygtą sezoninį darbą pagal atitinkamą profesiją, specialybę, kvalifikaciją, taip pat nurodytas sutarties terminas keliems sezonams sudaroma sutartis.

Kai sutartis sudaroma keliems sezonams, tokiu atveju nenutrūksta darbo santykiai ir darbdavys apmoka darbuotojui už tarpsezoninį laikotarpį, remiantis kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje nurodyto dydžio atlyginimu.

Darbo sutarčių rūšys 2017

Analogiška situacija yra ir tuomet, kai darbo sutartis nutraukiama pasibaigus sezonui, kaip sutarties rūšis tarpsezoniniu laikotarpiu su tuo pačiu darbuotoju vėl sudaroma nauja sezoninė darbo sutartis, tuomet už laiką nuo naujos darbo sutarties sudarymo iki sezono pradžios apmokama kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje           nustatyta tvarka. Dėl antraeilių pareigų LR DK str. Antraeilės pareigos darbas - tai darbuotojo laisvu nuo darbo pagrindinėje darbovietėje laiku einamos pareigos ar atliekamas darbas.

Pagal antraeilių pareigų darbo sutartis darbuotojas gali dirbti keliose darbovietėse. Darbo sutartyje dėl antraeilių pareigų darbobe kitų sutarties sąlygų, turi būti nurodyta, kad darbuotojas priimtas į antraeiles pareigas dirbti sulygtą darbą.

  1. Sutartis, jų rūšys ir sąlygos – addarticle.lt
  2. addarticle.lt - Darbo sutarčių rūšys
  3.  - Мы на месте.
  4. Genialūs dvejetainiai variantai

Darbuotojas, norintis eiti antraeiles pareigas dirbti darbąiki darbo sutarties sudarymo turi pateikti darbdaviui, kuris darbuotoją priima į kaip sutarties rūšis pareigas darbąiš pagrindinės darbovietės gautą pažymą, kurioje turi būti nurodytas jo kasdienio darbo toje darbovietėje pradžios ir pabaigos laikas. Darbuotojas, dirbantis keliose darbovietėse, būsimajam darbdaviui turi pateikti pažymas apie darbo laiko kitose darbovietėse pradžią ir pabaigą.

Šios pažymos galioja vienerius darbo metus ir turi būti saugomos kartu su darbo sutartimi. Darbdavys, gavęs pažymą apie darbo ir poilsio laiką, turi užtikrinti, kad asmuo, dirbantis pagal 2 ar daugiau darbo sutarčių, nedirbtų ilgiau kaip 12 valandų per dieną. Įsidėmėtina, kad darbuotojams, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas Lietuvos Respublikos darbo kodekso straipsnio 1 dalies 1 punktaseiti antraeilių pareigų dirbti darbo neleidžiama.

Darbdavys turi teisę drausti dirbti darbuotojui kitoje darbovietėje tik tuomet, kai tai numatyta įmonės kolektyvinėje sutartyje pvz.

kaip sutarties rūšis

Todėl, jei Kolektyvinėje sutartyje tokio draudimo nėra, darbuotojas gali eiti antraeiles pareigas kitoje darbovietėje. Dirbantiems pagal antraeilių pareigų darbo sutartis darbuotojams taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nuostatos su LR Vyriausybės m.

kaip sutarties rūšis

Dėl papildomo darbo LR DK str. Dažniausiai papildomas darbas atsiranda, kai darbuotojo sutikimu jis pavaduoja nesančius darbo vietoje besimokančius, olimpo dvejetainiai variantai, atostogaujančiusesančius komandiruotėje ir kt.

Tai reiškia, kad darbo apimtis darbuotojui padidėja nepriklausomai nuo to ar jis pavaduoja darbuotoją ar laisvanoriškai prisiima papildomas darbo funkcijas nenumatytas jo darbo sutartyje.

Darbo sutarčių rūšys

Taip atsitinka pavyzdžiui, kai vairuotojui priskiriama papildomai ir sandėlininko funkcija ar administratorei priskiriama apskaitininkės arba vadybininkės funkcija. Atkreiptinas dėmesys, kad darbas laikomas papildomu tik tuomet, kai darbuotojas jau turi pagrindinį darbą pvz.

Kai darbuotojai įsidarbina įmonėje pagal pagrindinę darbo sutartį pvz. Tačiau visos įmonėje esančios ir darbdavio įsakymu patvirtintos pareigybės turi būti įtvirtintos įmonės lokaliniuose aktuose: pareiginiuose nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, kolektyvinėje sutartyje ir kt.

LinkedIn Kas yra sutartis, kokios jos rūšys bei standartinės sąlygos? Pagal civilinį kodeksą, sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimoo pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

Naudingi publikacijos