Nesėkminga prekyba, Nesėkminga prekyba lenkiška mėsa

Prekyba žibintuvėliais su elektrošoku baigėsi nesėkmingai | addarticle.lt

Ne­tru­kus au­to­mo­bi­ly­je, iš ku­rio bu­vo pre­kiau­ja­ma mė­sa, ap­tik­ta ir kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

nesėkminga prekyba uždarbis satosh

Susiję straipsniai Palygino mėsos gaminių etiketes ir sudėtį: rado, ko neturi būti   33 Po­li­ci­jai pri­si­pa­ži­nę esan­­tys su­gy­ven­ti­niai aiš­ki­no šiais pro­duk­tais pre­kiau­jan­tys Aly­taus ra­jo­no kai­muo­se, nors ne­pa­tei­kė ver­slo liu­di­ji­mų to­kiai pre­ky­bai, ne­tu­rė­jo mė­sos įsi­gi­ji­mo do­ku­men­tų. Mo­te­ris sa­kė vi­są pre­ky­bai skir­tą pro­duk­ci­ją par­si­ve­žan­ti iš Len­ki­jos.

nesėkminga prekyba verslo idėjos, kaip užsidirbti pinigų nuo nulio

Dėl pre­ky­bos kon­tra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis su­gy­ven­ti­niams po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pra­dė­jo ad­mi­nist­ra­ci­nę tei­se­ną, už tai gre­sia bau­dos. Ta­čiau jų dy­džio pa­rei­gū­nai dar ne­įvar­di­ja. KetvirtadienįAly­taus vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, va­do­vau­da­ma­si Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­su, dėl pre­ky­bos mais­to pro­duk­tais pa­žei­džiant ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus nu­bau­dė po­li­ci­jos ant­ra­die­nį apie pie­tus Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jo­je Re­me­šiš­kio kai­me už­fik­suo­tą aly­tiš­kę Ge­mą Ber­na­ta­vi­čie­nę li­tų bau­da ir įpa­rei­go­jo su­nai­kin­ti mais­to pro­duk­tus, ku­riais bu­vo pre­kiau­ja­ma an­ti­sa­ni­ta­ri­nė­mis są­ly­go­mis, ne­pai­sant ke­lia­mų tem­pe­ra­tū­ros re­ži­mų, ne­tu­rint van­dens, mais­to pro­duk­tus lai­kant kar­tu su drau­džia­mais daik­tais, pa­vyz­džiui, au­to­mo­bi­lio ra­tais.

nesėkminga prekyba iq dvejetainių parinkčių apžvalgos

Apie ne­le­ga­lių mais­to pro­duk­tų su­nai­ki­ni­mą pre­kei­vė tu­ri pra­neš­ti tar­ny­bai, pa­teik­da­ma do­ku­men­tą iš uti­li­za­vi­mo įmo­nės. Ka­dan­gi mo­te­ris pri­si­pa­ži­no pa­ti bu­vu­si pre­kiau­to­ja, jos su­gy­ven­ti­niui bau­dos Aly­taus vals­ty­bi­nė mais­to ir nesėkminga prekyba tar­ny­ba ne­sky­rė.

nesėkminga prekyba akcijų rinkos pardavimo pasirinkimo sandoris

Nuorodos kopijavimas.

Naudingi publikacijos